Thông báo

Tất cả đồ án đều đã qua kiểm duyệt kỹ của chính Thầy/ Cô chuyên ngành kỹ thuật để xứng đáng là một trong những website đồ án thuộc khối ngành kỹ thuật uy tín & chất lượng.

Đảm bảo hoàn tiền 100% và huỷ đồ án khỏi hệ thống với những đồ án kém chất lượng.

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐIỆN TỬ Xây dựng bài thí nghiệm môn học vi xử lý - vi điều khiển dựa trên KIT LM3S8962

mã tài liệu 301000100148
nguồn huongdandoan.com
đánh giá 5.0
mô tả 110 MB Bao gồm tất cả file code, bản tóm tắt đồ án, power point báo cáo,.... ,nhiều tài liệu liên quan kèm theo ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐIỆN TỬ Xây dựng bài thí nghiệm môn học vi xử lý - vi điều khiển dựa trên KIT LM3S8962
giá 459,000 VNĐ
download đồ án

NỘI DUNG ĐỒ ÁN

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐIỆN TỬ Xây dựng bài thí nghiệm môn học vi xử lý - vi điều khiển dựa trên KIT LM3S8962

Lời cam đoan.........................................................................................................................

Mục lục...................................................................................................................................

Các từ viết tắt.........................................................................................................................

Các hình ảnh được dùng .....................................................................................................

Lời mở đầu.............................................................................................................................

Chương 1 Tổng quan về ARM và Cortex-M3............................................................. 1

1.1 Giới thiệu chương.......................................................................................................... 1

1.2 Vài nét ARM và Cortex-M3......................................................................................... 1

1.2.1 Lịch sử phát triển ARM............................................................................................. 1

1.2.2 Cortex-M3................................................................................................................... 2

1.3 Đặc điểm cơ bản Cortex-M3 và LM3S8962.............................................................. 2

1.3.1 Sơ đồ khối bộ Cortex-M3 đơn giản......................................................................... 2

1.3.2 Kiến trúc ARM Cortex-M3................................................................................3

1.3.3 Đặc điểm cơ bản LM3S8962............................................................................6

1.4 Kết luận chương.................................................................................................19

Chương 2:  Bộ xử lý Cortex-M3..................................................................................... 20

2.1 Giới thiệu chương......................................................................................................... 20

2.2 Kiến trúc đường ống và mô hình lập trình................................................................ 20

2.2.1 Kiến trúc đường ống(pipeline)................................................................................ 21

2.2.2 Thanh ghi................................................................................................................... 24

2.2.3 Các chế độ hoạt động............................................................................................... 31

2.2.4 Hệ thống nhớ............................................................................................................. 34

2.2.4.1 Tổng quan hệ thống nhớ....................................................................................... 34

2.2.4.2 Bản đồ bộ nhớ........................................................................................................ 35

2.2.4.3 Truy cập bộ nhớ không xếp hàng........................................................................ 38

2.2.4.4 Bộ nhớ SRAM và kỹ thuật bit-banding.............................................................. 40

2.2.4.5 Chế độ Endian........................................................................................................ 44

2.2.4.6 Bộ nhớ Flash .......................................................................................................... 46

2.2.5 Tập lệnh...................................................................................................................... 48

2.2.5.1 Asembly cơ bản..................................................................................................... 48

2.2.5.2 Nhóm lệnh cơ bản.................................................................................................. 49

2.3 Kiến trúc hệ thống của ARM Cortex-M3................................................................. 61

2.3.1 Bus và ma trận Bus................................................................................................... 61

2.3.1.1 Tổng quan về giao tiếp Bus.................................................................................. 61

2.3.1.2  Tuân thủ AMBA3................................................................................................. 61

2.3.1.3 Giao tiếp bus Icode ............................................................................................... 62

2.3.1.4  Giao tiếp bus Dcode............................................................................................. 62

2.3.1.5  Giao tiếp hệ thống................................................................................................ 62

2.3.1.6 Bus ngoại vi riêng bên ngoài................................................................................ 63

2.3.1.7  Đặc tính định thời AHB....................................................................................... 63

2.3.1.8  Tính hiệu của các giao tiếp bus.......................................................................... 64

2.3.2 Điều khiển ngắt và bộ điều khiển vecto ngắt lồng nhau NVIC.......................... 68

2.3.2.1 Tổng quan NVIC.................................................................................................... 68

2.3.2.2  Cấu hình ngắt cơ bản............................................................................................ 69

2.3.2.3 Cho phép ngắt và xoá ngắt................................................................................... 70

2.3.2.4 Ngắt pending và xoá pending.............................................................................. 74

2.3.2.5 Trạng thái hoạt động............................................................................................. 79

2.3.2.6 SYSTICK Timer..................................................................................................... 81

2.3.2.7 Hành vi ngắt........................................................................................................... 85

2.3.3 Ngoại lệ...................................................................................................................... 87

2.3.3.1 Sơ đồ khối............................................................................................................... 87

2.3.3.2 Tổng quan mô hình ngoại lệ................................................................................. 90

2.3.3.3 Loại ngoại lệ........................................................................................................... 90

2.3.3.4 Ưu tiên ngoại lệ...................................................................................................... 91

2.3.3.5 Quyền ưu tiên trước............................................................................................... 93

2.3.3.6 Bảng vecto.............................................................................................................. 96

2.3.3.7 Đầu vào ngắt và hành vi pending........................................................................ 97

2.3.3.8 SVC và pendSV..................................................................................................... 100

2.3.4 Đơn vị bảo vệ bộ nhớ MPU.................................................................................... 101

2.3.4.1 Tổng quan.............................................................................................................. 102

2.3.4.2 Thanh ghi MPU..................................................................................................... 102

2.3.4.3 Thiết lập MPU....................................................................................................... 112

2.3.4.4 Thiết lập điển hình............................................................................................... 113

2.4 Điều khiển hệ thống.................................................................................................... 114

2.4.1 Mô tả chức năng....................................................................................................... 114

2.4.1.1 Nhận dạng thiết bị................................................................................................ 114

2.4.1.2 Điều khiển reset.................................................................................................... 115

2.4.1.3 Điều khiển nguồn................................................................................................. 116

2.4.1.4 Điều khiển xung nhịp........................................................................................... 117

2.4.1.5 Điều khiển hệ thống............................................................................................. 117

2.4.2 Khởi tạo và cấu hình............................................................................................... 122

2.4.3 Bản đồ thanh ghi  .................................................................................................... 123

2.5 Hệ thống Debug........................................................................................................... 124

2.5.1 Giới thiệu.................................................................................................................. 124

2.5.2 System debug và Core debug ................................................................................ 126

2.5.3 Debug Port................................................................................................................ 129

2.5.4 Cortex-M3 Debug và Trace.................................................................................... 130

2.6 Kết luận chương.......................................................................................................... 132

Chương 3: Ngoại vi Cortex-M3.................................................................................... 136

3.1. Giới thiệu chương....................................................................................................... 136

3.2 Ngoại vi hệ thống........................................................................................................ 137

3.2.1 GPIO........................................................................................................................... 137

3.2.1.1 Sơ đồ khối ............................................................................................................. 137

3.2.1.2 Đặc điểm................................................................................................................ 138

3.2.1.3 Mô tả chức năng.................................................................................................... 139

3.2.1.4 Khởi tạo và cấu hình............................................................................................ 143

3.2.1.5 Thanh ghi liên quan.............................................................................................. 145

3.2.2 Timer mục đích chung............................................................................................. 147

3.2.2.1 Sơ đồ khối.............................................................................................................. 147

3.2.2.2 Đặc điểm GPTM.................................................................................................... 147

3.2.2.3 Mô tả chức năng.................................................................................................... 148

3.2.2.4 Điều kiện reset GPTM.......................................................................................... 149

3.2.2.5 Khởi tạo và cấu hình............................................................................................ 149

3.2.2.6 Bản đồ thanh ghi................................................................................................... 152

3.2.3 Watchdog timer........................................................................................................ 153

3.2.3.1 Sơ đồ khối.............................................................................................................. 153

3.2.3.2 Đặc điểm WDT...................................................................................................... 154

3.2.3.3 Mô tả chức năng.................................................................................................... 155

3.2.3.4 Cấu hình và khởi tạo............................................................................................ 155

3.2.3.5 Bản đồ thanh ghi................................................................................................... 156

3.2.4 Module Hibernation................................................................................................ 156

3.2.4.1 Sơ đồ khối.............................................................................................................. 157

3.2.4.2 Đặc điểm................................................................................................................ 157

3.2.4.3 Mô tả chức năng.................................................................................................... 158

3.2.4.4 Khởi tạo và cấu hình............................................................................................ 160

3.2.4.5 Bản đồ thanh ghi................................................................................................... 160

3.3 Ngoại vi nối tiếp......................................................................................................... 161

3.3.1 UART......................................................................................................................... 161

3.3.1.1 Sơ đồ khối.............................................................................................................. 161

3.3.1.2 Đặc điểm................................................................................................................ 161

3.3.1.3 Mô tả chức năng.................................................................................................... 162

3.3.1.4 Khởi tạo và cấu hình............................................................................................ 162

3.3.1.5 Bản đồ thanh ghi................................................................................................... 163

3.3.2 I2C.............................................................................................................................. 164

3.3.2.1 Sơ đồ khối.............................................................................................................. 164

3.3.2.2 Đặc điểm................................................................................................................ 165

3.3.2.3 Mô tả chức năng.................................................................................................... 166

3.3.2.4 Khởi tạo và cấu hình............................................................................................ 166

3.3.2.5 Bản đồ thanh ghi................................................................................................... 167

3.3.3 SSI.............................................................................................................................. 168

3.3.3.1 Sơ đồ khối.............................................................................................................. 168

3.3.3.2 Đặc điểm................................................................................................................ 168

3.3.3.3 Mô tả chức năng.................................................................................................... 168

3.3.3.4 Khởi tạo và cấu hình............................................................................................ 169

3.3.3.5 Bản đồ thanh ghi................................................................................................... 170

3.3.4 CAN........................................................................................................................... 171

3.3.4.1 Sơ đồ khối.............................................................................................................. 171

3.3.4.2 Đặc điểm................................................................................................................ 172

3.3.4.3 Mô tả chức năng.................................................................................................... 173

3.3.4.4 Khởi tạo và cấu hình............................................................................................ 173

3.3.4.5 Bản đồ thanh ghi................................................................................................... 179

3.3.5 Ethernet..................................................................................................................... 180

3.3.5.1 Sơ đồ khối.............................................................................................................. 180

3.3.5.2 Đặc điểm................................................................................................................ 181

3.3.5.3 Mô tả chức năng.................................................................................................... 182

3.3.5.4 Khởi tạo và cấu hình............................................................................................ 186

3.3.5.5 Bản đồ thanh ghi................................................................................................... 186

3.4 Ngoại vi tương tự......................................................................................................... 188

3.4.1 Bộ so sánh tương tự................................................................................................. 188

3.4.1.1 Sơ đồ khối.............................................................................................................. 188

3.4.1.2  Đặc điểm............................................................................................................... 188

3.4.1.3 Mô tả chức năng.................................................................................................... 189

3.4.1.4 Lập trình tham chiếu bên trong.......................................................................... 190

3.4.1.5 Khởi tạo và cấu hình............................................................................................ 191

3.4.1.6 Bản đồ thanh ghi................................................................................................... 191

3.4.2 Biến đổi ADC........................................................................................................... 191

3.4.2.1 Sơ đồ khối.............................................................................................................. 191

3.4.2.2  Đặc điểm............................................................................................................... 192

3.4.2.3 Mô tả chức năng.................................................................................................... 193

3.4.2.4 Khởi tạo và cấu hình............................................................................................ 197

3.4.2.5 Bản đồ thanh ghi................................................................................................... 198

3.5 Ngoại vi điều khiển chuyển động............................................................................. 199

3.5.1 PWM.......................................................................................................................... 199

3.5.1.1 Sơ đồ khối.............................................................................................................. 199

3.5.1.2  Đặc điểm............................................................................................................... 200

3.5.1.3 Mô tả chức năng.................................................................................................... 201

3.5.1.4 Khởi tạo và cấu hình............................................................................................ 204

3.5.1.5 Bản đồ thanh ghi................................................................................................... 204

3.5.2 QEI............................................................................................................................. 205

3.5.2.1 Sơ đồ khối.............................................................................................................. 205

3.5.2.2  Đặc điểm............................................................................................................... 206

3.5.2.3 Mô tả chức năng.................................................................................................... 207

3.5.2.4 Khởi tạo và cấu hình............................................................................................ 209

3.5.2.5 Bản đồ thanh ghi................................................................................................... 209

3.6 Kết luận chương.......................................................................................................... 210

Chương 4: Board LM3S8962 và chương trình biên dịch......................................... 211

4.1 Giới thiệu chương........................................................................................................ 211

4.2 Board LM3S8962 ....................................................................................................... 211

4.3 Cài đặđặt Keil™ RealView® MDK và tạo project mới........................................ 212

4.4 Kết luận chương.......................................................................................................... 219

Kết luận và hướng phát triển đề tài....................................................................................

Tài liệu tham khảo................................................................................................................

 

Close