Thông báo

Tất cả đồ án đều đã qua kiểm duyệt kỹ của chính Thầy/ Cô chuyên ngành kỹ thuật để xứng đáng là một trong những website đồ án thuộc khối ngành kỹ thuật uy tín & chất lượng.

Đảm bảo hoàn tiền 100% và huỷ đồ án khỏi hệ thống với những đồ án kém chất lượng.

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Nghiên cứu thiết bị và công nghệ tái chế chất thải rắn trong công nghệ sản xuất giấy

mã tài liệu 300800600087
nguồn huongdandoan.com
đánh giá 5.0
mô tả 190 MB Bao gồm tất cả file thuyết minh LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Nghiên cứu thiết bị và công nghệ tái chế chất thải rắn trong công nghệ sản xuất giấy............. và nhiều tài liệu nghiên cứu và tham khảo liên quan đến LUẬN VĂN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Nghiên cứu thiết bị và công nghệ tái chế chất thải rắn trong công nghệ sản xuất giấy
giá 495,000 VNĐ
download đồ án

NỘI DUNG ĐỒ ÁN

TÓM TẮT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Nghiên cứu thiết bị và công nghệ tái chế chất thải rắn trong công nghệ sản xuất giấy

Đề tài nghiên cứu và tiến hành các thí nghiệm cần thiết và  sản xuất thử sản phẩm gạch không nung với nguyên liệu chính là chất thải rắn của công nghệ sản xuất giấy và kiểm định chất lượng sản phẩm và so sánh với chất lượng của gạch không nung hiện sử dụng trên thị trường đồng thời cũng nghiên cứu và thiết kế thiết bị phục vụ cho việc sản xuất sản phẩm nhằm mục đích sớm đưa sản phẩm ra thị trường nhằm đáp ứng nhu cầu và tạo hướng đi cho các công ty sản xuất giấ bởi vì chất thải rắn trong sản xuất giấy hiện nay đang là vấn đề nổi cộm mà các nhà máy sản xuất giấy đang gặp phải vì vấn đề ô nhiễm môi trường và kinh tế . Xử lý chất thải rắn trong công nghệ sản xuất giấy hiện nay chủ yếu vẫn dựa vào các phương pháp cũ như chôn lấp , đốt… gây ô nhiễm môi trường và không tận dụng được nguồn nguyên liệu chất thải này gây lãng phí nguyên liệu vì thế vấn đề nghiên cứu phát triển sản phẩm dựa vào nguồn nguyên liệu là chất thải rắn có một vai trò quan trọng và được quan tâm đặc biệt để có thể giải quyết được bài toán về môi trường và kinh tế.

SUMMARY

Research projects and conduct the necessary tests and trial production of unbaked bricks with the main raw material is waste of paper manufacturing technology and quality control of products and compare with the quality of the tile unburned currently used in the market and also research and design facilities for the production of products for the purpose of quickly bringing products to market to meet demand and make way for the company export prices because of solid waste in paper production is now emerging issues that the paper factory are facing problems because of environmental pollution and economic. Solid waste treatment technologies in today's paper  production mainly based  on  the  old  methods  such  as  landfills, burning  ... polluted the environment and do not take advantage of this waste materials, waste materials for research problems that develop products based on raw materials as solid waste has a significant role and is of particular interest to solve the problem of the environment and the economic.

Mục lục

LÝ LỊCH KHOA HỌC ...................................................................................................I Mục lục    VI

Danh Mục Hình Ảnh ................................................................................................. VIII

CHƯƠNG 1:        TỔNG QUAN ..................................................................................... 1

1.1          Chất thải rắn trong công nghệ sản xuất giấy. ........................................................ 1

1.2          Tổng quan về lĩnh vực nghiên cứu. ....................................................................... 4

1.3          Các kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước đã công bố .................................... 7

1.3.1  Ngoài nước ................................................................................................... 7

1.3.2  Trong Nước................................................................................................... 8

1.3.3  Nghiên cứu quy trình tái chế chất thải rắn trong công nghệ giấy............... 11

1.4          Tính cấp thiết của đề tài ...................................................................................... 11

1.5          Mục đích của đề tài ............................................................................................. 12

1.6          Mục tiêu nghiên cứu hiện nay. ............................................................................ 12

1.7          Phương Pháp Nghiên Cứu. .................................................................................. 12

CHƯƠNG 2:        CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA ĐỀ TÀI ................................................ 13

2.1          Quy trình sản xuất giấy tái chế ............................................................................ 13

2.1.1  Sản Xuất Giấy :........................................................................................... 13

2.1.2  Sản xuất giấy từ giấy phế thải ( tái chế giấy ) của công ty TNHH Giấy

Hưng Thịnh. ........................................................................................................... 14

2.2          Sản xuất gạch không nung .................................................................................. 26

2.2.1  Gạch không nung ........................................................................................ 26

2.2.2  Các Loại Gạch Không Nung. ..................................................................... 30

2.2.3  Nguyên vật liệu để sản xuất gạch không nung hiện nay ............................ 32

2.3          Thiết bị sản xuất gạch không nung...................................................................... 44

2.3.1  Máy trộn nguyên vật liệu ............................................................................ 44

2.3.2  Máy trộn theo phương pháp vật liệu rơi tự do............................................ 45

2.3.3  Máy trộn cưỡng bức ................................................................................... 45

2.4          Các phương pháp tạo hình trong sản xuất gạch .................................................. 47

2.4.1  Các phương pháp tạo hình bằng chấn động................................................ 47

2.4.2  Máy rung ép tạo hình viên gạch từ chất thải rắn ........................................ 50

CHƯƠNG 3:        QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GẠCH KHÔNG NUNG TỪ CHẤT THẢI RẮN................................................................................................. 52

3.1          Quy trình công nghệ sản xuất gạch không nung từ chất thải giấy ...................... 52

3.2          Thí nghiệm các mẫu gạch và kiểm nghiệm mẫu. ................................................ 55

3.2.1  Mục đích của thí nghiệm ............................................................................ 55

3.2.2  Máy móc thiết bị dùng kiểm định mẫu gạch .............................................. 55

3.3          So sánh kết quả đạt được với các loại gạch tiêu chuẩn hiện nay ........................ 63

3.3.1  So sánh với gạch đặc đất sét nung. ............................................................. 63

3.3.2  So sánh kết quả với gạch rỗng đất sét nung. .............................................. 65

3.3.3  So sánh kết quả với gạch block bê tông nhẹ............................................... 67

3.3.4  Biểu đồ mẫu thí nghiệm đạt được............................................................... 68

CHƯƠNG 4:        THIẾT KẾ THIẾT BỊ TRONG CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GẠCH KHÔNG NUNG TỪ CHẤT THẢI GIẤY ................................................................... 72

4.1          Các thiết bị chính của quy trình sản xuất ............................................................ 72

4.2          Máy trộn cưỡng bức hai trục nằm ngang cánh xoắn. .......................................... 72

4.2.1  Các thông số thiết kê của máy trộn cưỡng bức cánh xoắn đứt .................. 72

4.2.2  Các bộ phận chính của máy trộn ................................................................ 74

4.3          Máy Ép Rung Tạo Gạch ..................................................................................... 78

4.3.1  Các thông số thiết kế của máy ép rung tạo gạch ........................................ 78

4.3.2  Các bộ phận chính của máy ép ................................................................... 78

4.4          Kết quả nghiên cứu thiết bị tái chế chất thải rắn ................................................. 84

4.4.1  Máy 1 : máy trộn cưỡng bức hai trục nằm ngang....................................... 84

4.4.2  Máy 2 : Máy ép rung tạo gạch .................................................................... 88

CHƯƠNG 5:        KẾT LUẬN VÀ KIÊN NGHỊ ........................................................... 91

Tài Liệu Tham Khảo. ................................................................................................... 93

Danh Mục Hình Ảnh

Hình 1-1 : Tuyển nổi khử mực ....................................................................................... 1

Hình 1-2 : Daf xử lý chất thải......................................................................................... 2

Hình 1-3 : Máy xeo nguội tách chất thải ........................................................................ 2

Hình 1-4 : Kết quả phân tích kim loại nặng trong chất thải rắn. .................................... 4

Hình 1-5 : Chất thải trong ngành giấy ............................................................................ 6

Hình 1-6: Gạch được làm từ thành phần giấy ................................................................ 7

Hình 1-7: Sản phẩm gạch được làm từ phế thải giấy ..................................................... 8

Hình 1-8: Dây chuyền tái chế vỏ hộp sữa đầu tiên tại Việt Nam ................................... 9

Hình 1-9: Gạch không nung làm từ phế phẩm nông nghiệp ........................................ 10

Hình 2-1: Sơ đồ sản xuất giấy công ty TNHH Giấy Hưng Thịnh................................ 15

Hình 2-2: Thủy lực nồng độ cao................................................................................... 16

Hình 2-3: Tuyển nổi khử mực ...................................................................................... 17

Hình 2-4: Giấy sau khi sấy ........................................................................................... 24

Hình 2-5 : Quy trình tách chất thải rắn. ........................................................................ 25

Hình 2-6 : Gạch xi măng cốt liệu. ................................................................................ 30

Hình 2-7 : Gạch papanh................................................................................................ 31

Hình 2-8 : Gạch bê tông chưng áp................................................................................ 32

Hình 2-9 : Sản phẩm gạch không nung sản xuất từ rác thải sinh hoạt ......................... 33

Hình 2-10 : Sản xuất gạch bê tông khí trưng áp ........................................................... 44

Hình 2-11 : Máy trộn bê tông dạng vật liệu rơi tự do .................................................. 45

Hình 2-12 : Máy trộn cưỡng bức .................................................................................. 46

Hình 2-13 : Tỷ số giữa tần số và biên độ dao động...................................................... 48

Hình 2-14 : Ảnh hưởng của thời gian chấn             động đến cường độ nén ....................... 50

Hình 2-15 : Cơ cấu tạo lực rung có hướng thẳng đứng ................................................ 51

Hình 3-1 : Quy trình 1 sản xuất gạch ........................................................................... 53

Hình 3-2 : Quy trình 2 sản xuất gạch ........................................................................... 54

Hình 3-3: Máy ép hiển thị số ........................................................................................ 56

Hình 3-4 : Mẫu gạch số 1 ............................................................................................. 56

Hình 3-5 : Kết tủa của lignin màu đen ......................................................................... 57

Hình 3-6: Mẫu thí nghiệm 2 ......................................................................................... 57

Hình 3-7 : Mẫu thí nghiệm 3 ........................................................................................ 58

Hình 3-8 : Mẫu thí nghiệm 4 ........................................................................................ 58

Hình 3-9 : Mẫu thí nghiệm 5 ........................................................................................ 59

Hình 3-10 : Mẫu thí nghiệm 6 ...................................................................................... 59

Hình 3-11 : Mẫu thí nghiệm 7 ...................................................................................... 60

Hình 3-12 : Mẫu thí nghiệm 8 ...................................................................................... 60

Hình 3-13 : Mẫu thí nghiệm 9 ...................................................................................... 61

Hình 3-14 : Mẫu thí nghiệm 10 .................................................................................... 61

Hình 3-15 : Mẫu thí nghiệm 11 .................................................................................... 62

Hình 3-16 : Biểu đồ cường độ nén gạch đất sét nung .................................................. 63

Hình 3-17 : Biểu đồ độ hút nước gạch đất sét nung ..................................................... 64

Hình 3-18 : Biểu đồ khối lượng/ thể tích gạch đất sét nung......................................... 64

Hình 3-19 : Biểu đồ khối lượng/ thể tích gạch đất sét nung......................................... 65

Hình 3-20 : Biểu đồ độ hút nước gạch rỗng đất sét nung............................................. 66

Hình 3-21 : Biểu đồ khối lượng/ thể tích max của gạch rỗng đất sét nung.................. 66

Hình 3-22 : Biểu đồ cường độ nén gạch block nhẹ ...................................................... 67

Hình 3-23 : Biểu đồ khối lượng/thể tích gạch block nhẹ ............................................. 68

Hình 3-24 : Biểu đồ cường độ nén của mẫu thí nghiệm .............................................. 68

Hình 3-25 : Biểu đồ độ hút nước mẫu thí nghiệm........................................................ 69

Hình 3-26 : Biểu đồ khối lượng/ thể tích mẫu thí nghiệm ........................................... 69

Hình 3-27 : Quy trình công nghệ sản xuất gạch ........................................................... 71

Hình 4-1 : Bản vẽ máy trộn hai trục cưỡng bức ........................................................... 74

Hình 4-2 : Khung và thùng máy trộn............................................................................ 75

 

Hình 4-3 : Thùng trộn của máy trộn ............................................................................. 75

 

Hình 4-4 : Hộp giảm tốc ............................................................................................... 77

 

Hình 4-5 : Trục giảm tốc và hộp giảm tốc máy trộn .................................................... 77

 

Hình 4-6 : Trục máy trộn và cánh máy trộn ................................................................. 78

 

Hình 4-7 : Sơ đồ mạch thủy lực máy ép ...................................................................... 79

 

Hình 4-8 : Sơ đồ nguyên lý của máy ép giai đoạn 1.................................................... 80

 

Hình 4-9 : Sơ đồ nguyên lý máy ép giai đoạn 2 ........................................................... 80

 

Hình 4-10 : Sơ đồ các thân máy ép thủy lực ................................................................ 81

 

Hình 4-11 : Cơ cấu rung trong máy ép ......................................................................... 84

 

Hình 4-12 : Bản vẽ máy trộn ........................................................................................ 85

 

Hình 4-13 : Bản vẽ thùng trộn ...................................................................................... 85

 

Hình 4-14 : Bản vẽ nắp thùng trộn ............................................................................... 86

 

Hình 4-15 : Bản vẽ hộp giảm tốc.................................................................................. 86

 

Hình 4-16 : Bản vẽ cánh trộn ....................................................................................... 87

 

Hình 4-17 : Bản vẽ máy trộn hai trục nằm ngang ........................................................ 87

 

Hình 4-18 : Bản vẽ máy ép ........................................................................................... 88

 

Hình 4-19 : Bản vẽ khung máy ép ................................................................................ 89

 

Hình 4-20 : Bản vẽ bàn rung trên ................................................................................. 89

 

Hình 4-21 : Bản vẽ bàn rung dưới ................................................................................ 90

 

Hình 4-22 : Bản vẽ máy ép gạch thủy lực .................................................................... 90

CHƯƠNG 1:        TỔNG QUAN

1.1          Chất thải rắn trong công nghệ sản xuất giấy.

Chất thải trong công nghệ sản xuất giấy được sinh ra từ hầu hết các khâu trong sản xuất giấy , công đoạn sản sinh ra chất thải nhiều nhất là tại khâu khử mực ( sử dụng công nghệ tuyển nổi ) để làm sạch mực in và các tạp chất có trong giấy để đảm bảo chất lượng giấy được sạch và không có tạp chất

Hình 1-1 : Tuyển nổi khử mực

Tại tuyển nổi chất thải còn lại lẫn với bột giấy được tuần hoàn liên tục trong tuyển nổi vì thế tại khâu này hầu hết chất thải sẽ được xử lý .

Tuy nhiên tùy thuộc vào các công thức giấy mà công ty sản xuất  ( tỷ lệ các loại giấy pha trộn với nhau ) mà chất thải của giấy sẽ có sự khác nhau , và để khắc phục vấn đề này hầu hết các công ty sử dụng bể thu gom chất thải tập trung với khối lượng lớn và tập trung chất thải về bể và xử lý từ từ vì thế tỷ lệ các loại chất trong chất thải tương đối ổn định và không biến động quá nhiều

Chất thải sau khi về bể thu gom thường được xử lý bằng các bể lắng để tách

nước còn phần chất thải sẽ được đưa về daf xử lý chất thải

Hình 1-2 : Daf xử lý chất thải

Tại công đoạn này chất thải sẽ được trộn với hóa chất Cation để làm keo tụ chất thải và sau đó chất thải sẽ nổi lên bề mặt và được gàu múc tách khỏi daf và đưa về bể tập trung sau đó dùng xeo nguội để ép làm khô chất thải và đưa ra bãi tập trung

Close