Thông báo

Tất cả đồ án đều đã qua kiểm duyệt kỹ của chính Thầy/ Cô chuyên ngành kỹ thuật để xứng đáng là một trong những website đồ án thuộc khối ngành kỹ thuật uy tín & chất lượng.

Đảm bảo hoàn tiền 100% và huỷ đồ án khỏi hệ thống với những đồ án kém chất lượng.

Thông báo: Hiện tại hotline đang ở nước ngoài giữa tháng 6 mới về, các bạn vui lòng gởi email thay vì gọi điện thoại nhé.

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN THẠC SĨ

mã tài liệu 300900200003
nguồn huongdandoan.com
đánh giá 5.0
mô tả MỘT SỐ GỢI Ý HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN THẠC SĨ
giá 0 VNĐ
đồ án ngưng giao dịch

NỘI DUNG ĐỒ ÁN

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN THẠC SĨ

=====================
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN THẠC SĨ
1. Các nội dung đánh giá luận văn thạc sĩ
Luận văn thạc sĩ được đánh giá trong buổi bảo vệ theo thang điểm 10 (sau đó
được chuyển thành điểm chữ A, B, C, D, F) với các nội dung và thang điểm
tương ứng như sau:
a. Nội dung và kết quả nghiên cứu: 5 điểm
b. Kiến thức của học viên 3 điểm
c. Trình bày và bảo vệ luận văn: 2 điểm
Tổng số điểm cho luận văn: 10 điểm
2. Phân loại đánh giá luận văn thạc sĩ
2.1. Luận văn loại giỏi (điểm A, từ 8,5 điểm đến 10 điểm)
2.1.1. Các điều kiện về thời gian đào tạo, trình bày và bảo vệ luận văn
- Hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian đào tạo chuẩn.
- Luận văn được viết với bố cục hợp lý, rõ ràng, mạch lạc và đúng quy định
của Trường Đại học Công nghệ về hình thức, kỹ thuật in ấn; văn phong
sáng sủa dễ hiểu; hầu như không có các lỗi trình bày văn bản, lỗi chính tả,
đánh máy v.v... (kết luận này dựa trên ý kiến thống nhất của cả hai phản
biện và người hướng dẫn, kết hợp với đánh giá chung của hội đồng về sự
trình bày và bảo vệ luận văn của học viên).
- Học viên trình bày luận văn một cách rõ ràng, mạch lạc, dễ hiểu và đúng
thời gian quy định, thể hiện sự nắm vững kiến thức chuyên môn và
phương pháp nghiên cứu trong lĩnh vực của luận văn.
- Trả lời đầy đủ và có tính thuyết phục cao tất cả các câu hỏi của các thành
viên hội đồng cũng như của người tham dự.
2.1.2. Các điều kiện về nội dung và kết quả nghiên cứu
Ngoài việc đáp ứng các yêu cầu về thời gian đào tạo và trình bày và bảo vệ
trước hội đồng nêu trên, luận văn phải đáp ứng một trong các điều kiện cụ thể
tương ứng các mức như sau:
2
a) Mức đạt từ trên 9,5 đến 10 điểm
- Nội dung và kết quả nghiên cứu có điểm mới, có giá trị về mặt khoa học và
công nghệ hoặc đề xuất được giải pháp kỹ thuật, công nghệ mới, có tính
khả thi để áp dụng được trong nghiên cứu, trong thực tiễn đời sống xã hội;
hoặc đã được áp dụng thành công trong việc hình thành sản phẩm công
nghệ được công nhận (có các minh chứng tương ứng).
- Nội dung và kết quả nghiên cứu đủ để có thể tích hợp và công bố dưới
dạng bài báo hoặc báo cáo khoa học (là tác giả hoặc đứng thứ hai nếu nhiều
đồng tác giả) đã được đăng (hoặc nhận đăng) trong các tạp chí khoa học,
sách chuyên khảo, kỷ yếu, tuyển tập công trình của các hội nghị, hội thảo
khoa học chuyên ngành (có quy trình phản biện nghiêm túc); hoặc được cả
hai phản biện và hội đồng chấm luận văn nhất trí kết luận về mức độ chất
lượng nói trên của bản luận văn (có kết quả biểu quyết về kết luận này
trong biên bản của hội đồng chấm luận văn thạc sĩ).
b) Mức đạt từ trên 9 đến 9,5 điểm
- Nội dung luận văn đã được báo cáo tại hội nghị khoa học từ cấp trường
trở lên, nhưng chưa được đăng toàn văn trong kỷ yếu của hội nghị khoa
học đó (có các minh chứng tương ứng).
- Luận văn là một nội dung nghiên cứu của một đề tài khoa học công nghệ
từ cấp trường trở lên (có thể chưa được nghiệm thu nhưng phải có minh
chứng là quyết định giao đề tài và bản thuyết minh đề tài), hoặc kết quả
thực hiện luận văn là sản phẩm công nghệ cụ thể đạt được mức tương đối
hoàn chỉnh (như phần mềm tính toán thiết kế, mô phỏng, cơ sở dữ liệu,
panel thí nghiệm ... được đánh giá và xác nhận cụ thể trong biên bản hội
đồng bảo vệ luận văn).
c) Các mức điểm còn lại (từ 8,5 đến 9 điểm)
- Nội dung và kết quả nghiên cứu của luận văn có những điểm mới hoặc có
sản phẩm khoa học công nghệ cụ thể nhưng chưa đáp ứng được các yêu
cầu, chưa có các minh chứng như nêu ở trên.
2.1.3. Các điều kiện tham khảo thêm
Hội đồng có thể cho điểm tối đa tương ứng với các mức nêu trên đối với
các học viên đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
- Kết quả học tập đạt điểm trung bình chung tất cả các môn không dưới 8,0.
- Không có môn thi lần 1 đạt điểm F.
Hội đồng có trách nhiệm xem xét đề nghị cho chuyển tiếp sinh đào tạo tiến sĩ
đối với học viên có điểm luận văn thạc sĩ đạt từ 9,5 trở lên.
3
2.2. Luận văn loại khá (điểm B, từ 7,0 điểm đến 8,4 điểm)
- Kết quả nghiên cứu có giá trị khoa học thực tiễn, các giải pháp (nếu có)
phải có tính khả thi.
- Trình bày rõ ràng và chính xác. Kiến thức trình bày trong luận văn phải
cập nhật và dễ hiểu.
- Bố cục luận văn hợp lý, mạch lạc, hình thức và kỹ thuật in ấn theo đúng
quy định của Trường Đại học Công nghệ.
- Trình bày luận văn một cách chủ động, rõ ràng, dễ hiểu, đúng thời gian
quy định. Trả lời được từ 80% trở lên số câu hỏi của các thành viên hội
đồng và người tham dự.
Các điều kiện tham khảo thêm:
Hội đồng có thể cho điểm tối đa tương ứng với mức nêu trên đối với các
học viên đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
- Kết quả học tập đạt điểm trung bình chung tất cả các môn không dưới 7,0.
- Có không quá 10% tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo thi lần 1 đạt
điểm F.
- Hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian đào tạo chuẩn.
2.3. Luận văn đạt loại trung bình (điểm C, từ 5,5 điểm đến 6,9 điểm)
- Thực hiện được mục tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra. Có lập luận tương đối chặt
chẽ cho các kết luận của luận văn.
- Bố cục luận văn hợp lý, hình thức và kỹ thuật in ấn theo đúng quy định
của Trường Đại học Công nghệ.
- Trình bày luận văn rõ ràng, đúng thời gian quy định.
- Trả lời được từ 60% trở lên số câu hỏi của các thành viên hội đồng và
người tham dự.
Các điều kiện tham khảo thêm:
Hội đồng có thể cho điểm tối đa tương ứng với mức nêu trên đối với các
học viên đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
- Có không quá 20% tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo thi lần 1 đạt
điểm F.
- Hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian đào tạo chuẩn.
4
2.4. Luận văn không đạt yêu cầu
2.4.1. Điểm trung bình yếu (điểm D, từ 4,0 điểm đến 5,4 điểm)
- Thực hiện được mục tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra và tổng hợp được tình hình
thực tế nhưng nội dung luận văn còn chưa có các điểm mới. Lập luận có
chỗ không chặt chẽ, chưa chính xác.
- Bố cục luận văn tương đối hợp lý, hình thức và kỹ thuật in ấn còn có chỗ
sai sót, chưa theo đúng quy định của Trường Đại học Công nghệ.
- Trình bày luận văn thụ động, quá thời gian quy định. Trả lời các câu hỏi
của các thành viên hội đồng còn lúng túng, đạt dưới 50% số câu hỏi của
các thành viên hội đồng và người tham dự.
2.4.2. Điểm kém (điểm F, dưới 4,0 điểm)
- Không hoàn thành được mục tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra. Lập luận còn quá
sơ sài, còn có điểm sai sót.
- Bố cục luận văn không hợp lý, hình thức và kỹ thuật in ấn còn nhiều sai
sót, chưa theo đúng quy định của Trường Đại học Công nghệ.
- Trình bày bảo vệ luận văn thụ động, quá thời gian quy định. Không trả lời
được hoặc trả lời các câu hỏi của các thành viên hội đồng còn lúng túng,
không đầy đủ, sai kiến thức chuyên môn.
- Có từ 3 (ba) thành viên hội đồng trở lên bỏ phiếu không đạt.

 

Close